+ -->

ЗШ №4 » Материалы за Декабрь 2011 года

МИ РАДІ ВІТАТИ ВАС НА НАШЕМУ САЙТІ !
 
 
 
Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

С наступающим праздником!

Автор: ksusha от 23-12-2011, 21:55, подивилося: 1232

С наступающим праздником!

Категорія:

 
 
 
 

Мы дарим сердце детям

Автор: ksusha от 9-12-2011, 10:48, подивилося: 1884

Мы дарим сердце детям


Мы дарим сердце детям

Категорія: Наші традиції

 
 
 
 

Положення про методичне об'єднання вчителів

Автор: ksusha от 5-12-2011, 12:50, подивилося: 3138

Затверджено на засіданні педради
від 31.08.2011 року № 1
Директор школи___________Пятайкіна О.В.


Положення про методичне об'єднання вчителів

1.Загальні положення


За наявності в освітній установі більше 2 вчителів, що працюють з однієї і тієї ж спеціальності, або більше трьох вчителів, що працюють по одному циклу предметів, створюється МО вчителів, які вдосконалюють свою методичну і професійну майстерність, організують взаємодопомогу для забезпечення сучасних вимог до навчання і виховання молоді, забезпечують творчі ініціативи, розробляють сучасні вимоги до навчання і виховання молоді.

2. Завдання МО вчителів – предметників

В роботі МО вчителів в різних видах діяльності передбачається вирішення наступних завдань:
вивчення нормативно - інформаційної документації і методичних листів з питань освіти;
вибір курсів варіативної складової навчального плану;
експертна оцінка індивідуальних планів роботи з предмету; аналіз авторських програм і методик;
затвердження атестаційного матеріалу для підсумкового контролю, атестаційного матеріалу для випускних класів;
ознайомлення з аналізом стану викладання навчального предмету за підсумками внутрішньошкільного контролю;
робота з учнями щодо дотримання норм і правил техніки безпеки в процесі навчання; розробка відповідних інструкцій, охорона здоров'я;
взаємовідвідування уроків з певної тематики з подальшим самоаналізом і аналізом досягнутих результатів;
організація відкритих уроків певної теми з метою ознайомлення з методичними розробками складних тем предмету;
вивчення перспективного педагогічного досвіду; експериментальна робота з предмету;
вироблення єдиних підходів до оцінки результатів освоєння програми на основі розроблених освітніх стандартів з предмету;
розробка системи оцінювання навчальних досягнень учнів (тематична, семестрова, залікова і т.п.);
ознайомлення з методичними розробками різних авторів з предмету; аналіз методів викладання предмету;
звіти про професійну самоосвіту вчителів; робота на курсах підвищення кваліфікації в інститутах; звіти про творчі відрядження;
організація і проведення предметних тижнів; організація і проведення першого етапу предметних олімпіад, конкурсів, оглядів; питання стану позакласної роботи з предмету;
формування замовлень на зміцнення матеріальної бази і приведення дидактичних засобів навчання, зокрема наочних посібників з предмету у відповідність з сучасними вимогами до навчального кабінету та оснащення уроку.

3. Функції МО


Робота МО організовується на основі плану роботи школи, рекомендацій методкабінетів, методичної теми, прийнятої до розробки педагогічним колективом, з урахуванням індивідуальних планів професійної самоосвіти вчителів.
МО вчителів здійснює свою діяльність в різних формах, зокрема на засіданнях, де аналізується або приймається до уваги вирішення завдань, викладених в розділі 2. МО вчителів може організувати семінарські заняття, цикл відкритих уроків із заданої і визначеної тематики.
Одним з функціональних обов'язків МО є розробка системи позакласної роботи з предмету, визначення її напрямку, ідеї.

4. Права МО вчителів


МО має право рекомендувати керівництву розподіл навчального навантаження педагогів з предмету при тарифікації, рекомендувати до оплати роботу педагогічним співробітникам окремих навчальних кабінетів, предметних гуртків, студій, розподіляти методичну роботу окремих педагогів.
МО обговорює питання про можливість організації поглибленого вивчення предмету в окремих класах за наявності кадрів та достатніх засобів навчання.

5. Обов'язки вчителів методоб'єднання


Кожен педагог - зобов'язаний:
брати участь в одному з МО, мати власну програму професійної самоосвіти;
брати участь в засіданнях МО, практичних семінарах і т.п,;
брати активну участь у розробці відкритих заходів, прагнути до підвищення рівня професійної майстерності;
кожному учасникові МО необхідно знати тенденції розвитку методики викладання предмету, Закон України «Про освіту», нормативні документи, методичні вимоги до категорій; володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.

6. Організація діяльності МО вчителів


МО вчителів обирає голову. План роботи МО затверджується методичною радою школи.
У навчальному році проводиться не менш 4-х засідань МО вчителів, в період між засіданням проводяться практичні семінари з організацією тематичних відкритих уроків, взаємовідвідування уроків, методичні тижні, предметні олімпіади, позакласні заходи та ін.
В кінці навчального року методична рада аналізує роботу МО і приймає на збереження план роботи, звіт про виконану роботу.
Дане положення затверджується на педагогічній раді.
Термін дії не обмежений.


Аналіз результатів роботи МО за звітний період


Об'єкти аналізу:
  • характеристика якості (творчого потенціалу) кадрового складу членів МО;

  • статистичний аналіз змін соціального паспорту навчального закладу (динамічний аспект за останній рік);

  • статистичні дані, які характеризують об'єм і якість надання виховних послуг;

  • виявлення проблемного поля (формулювання типових проблем, причин їх виникнення і проектування системи заходів по їх усуненню);

  • стан позаурочної роботи з позиції сформованості мотивації педагогів, батьків і учнів, профілактики протиправних дій, проведення сумісних виховних заходів
.

Зразковий алгоритм аналізу:
  • Аналіз кадрового складу (віковий склад, рівень реальної підготовки, результати просування в освоєнні методичної проблеми, самоосвіта);

  • Характеристика пріоритетних напрямків роботи МО в минулому навчальному році, їх співвідношення з пріоритетними напрямками регіону, освітньої установи; результативність роботи.

  • Формулювання цілей і завдань діяльності на наступний навчальний рік з вказівкою передбачуваного результату з кожного напряму роботи.

  • Конкретний, особистий внесок кожного члена МО у вирішення того або іншого завдання.

Завдання МО на новий навчальний рік


Вимоги до формування цілей:
- головна підстава для висунення цілі - дані аналізу наявних освітніх потреб і утруднень вчителів, їх співвідношення з кадровими і матеріальними ресурсами;
- цілі повинні бути актуальними, адекватними завданням розвитку регіональної освітньої системи;
- цілі повинні бути реально досяжними, але напруженими, конкретними, мати комплексний характер, щоб можна було виділити ступінь їх реалізації;
- цілі повинні мати мотивуючий, стимулюючий і спонукаючий характер; цілі повинні бути відомі всім учасникам освітнього процесу.

Вдосконалення професійної компетентності членів МО


- Підвищення кваліфікації (курси ДОІППО, се¬мінари, конференції).
- Цілі взаємовідвідування позаурочних, методичних, профілактичних занять з педагогами, батьками і учнями.
- Вивчення нормативних документів МОН України.
- Вивчення методики організації навчальної та виховної діяльності при взаємодії з органами культури і спорту, соціального захисту, медичних і правоохоронних органів.
- Організація роботи з вивчення досягнень науки і передового педагогічного досвіду.

Категорія: Методична папка школи

 

Положення про методичну раду СШ№4

Автор: ksusha от 5-12-2011, 12:29, подивилося: 3473

Затверджено на засіданні педради
від 31.08.2011 року № 1
Директор школи________Пятайкіна О.В.

ПОЛОЖЕННЯ
про методичну раду СШ № 4

1. Загальні положення:
1.1. Метою діяльності МР є координація всіх структурних підрозділів
науково-методичної служби школи.
1.2. Рала є консультативним органом з питань організації життєдіяльності
закладу.
1.3. Члени МР працюють на громадських засадах.
1.4. МР підпорядкована у своїй діяльності заступнику директора з НВР.
2. Завдання та напрямки діяльності МР:
2.1. МР створено для вирішення таких завдань:
• Координація діяльності методичних об'єднань учителів —
предметників, творчих груп тощо, спрямованих на розвиток
науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.
• Розробка основних напрямів науково-методичної роботи.
• Формування мети та завдань науково-методичної служби.
• Забезпечення науково-методичного супроводу навчальних програм,
навчально-виховного комплексу для вчителя.
• Організація консультування вчителів з проблем удосконалення
фахової майстерності, застосування технологій навчання,
спрямованих на підготовку сучасного випускника (відповідно до
Концепції впровадження моделі випускника).
• Розробка заходів щодо узагальнення та поширення ППД творчих
учи гелів.
• Здійснення педагогічних експериментів та апробації нових
технологій, форм і методів навчання.
• Організація взаємодії з іншими навчальними закладами з метою
обміну досвідом та передовими технологіями навчання.
• Запровадження в навчальний процес сучасних навчально-
методичних, дидактичних матеріалів (зокрема інформаційних
технологій).
• Розробка програмного забезпечення навчальних занять та
впровадження їх у навчальний процес.
2.2. МР Організовує свою діяльність за такими напрямками:
• Аналіз результатів діяльності педколективу, вчителів окремих
предметів за підсумками І семестру, року.
• Участь у розробці варіативної частини робочого навчального плану,
внесення змін та доповнень до держаних програм (25%).
• Обговорення рукописів навчально-методичних посібників, статей
тощо.
• Обговорення методики навчальних занять та змісту дидактичних
матеріалів до них, відповідно до вимог Концепції впровадження
моделі випускника.
• Розгляд питань, керівництва науково-дослідницької роботи
школярів 8-10 класів.
• Організація та здійснення педагогічних експериментів, науково-
методичних проектів.
• Придбання, розробка та вдосконалення засобів наочності,
навчально-лабораторної бази.
• Розробка положень про конкурси.
• Вивчення досвіду роботи інших навчальних закладів.
• Вибір форм і методів та організація наставництва.
3. Організація роботи МР
• До складу науково-методичної ради входять керівники шкільних МО,
вчителі-методисти, практичний психолог. Склад МР затверджено
наказом.
• У складі МР формувати секції з різних напрямків роботи (проектна,
дослідна, аналітична, наставництво тощо).
• Очолює роботу МР заступник директора з НВР.
• Робота МР здійснюється на підставі річного плану.
• План складає голова МР, його затверджують на засіданні МР.
• Періодичність засідань - 4 рази на рік. Про дату та час засідань голова
МР повинен сповістити членів Ради.
• Рекомендації для членів підписують голова МР та секретар.
• Якщо на засіданні обговорюють питання, які стосуються інших
напрямків навчальної діяльності, на засідання запрошують відповідних
посадових осіб.
• 3 кожного питання приймають рекомендації, які фіксують у журналі
протоколів.
4. Права МР
НМР має право:
• Рекомендувати на підставі аналізу ситуації основні завдання.
• Пропонувати зміни з метою вдосконалення навчально-виховного
процесу.
• Пропонувати вчителям різні форми підвищення фахової майстерності.
• Рекомендувати вчителів для участі в конкурсі «Учитель року».
• Готувати пропозиції та рекомендувати вчителів на підвищення
кваліфікаційної категорії та присвоєння педагогічного звання.
• Піднімати питання про публікацію матеріалів про ППД, накопичений
окремими вчителями, МО.
• Піднімати питання про заохочення працівників за активну участь у
пошуковій, дослідницькій, експериментальній роботі.
5. Документація МР:
• Положення про МР.
• Аналіз МР за рік, що минув.
• План роботи на наступний рік.
• Протоколи засідань.

Категорія: Методична папка школи

 
Назад Вперед